Vieta

Sodyba Žalias Kampas

Galinių g 75, LT-13226, Lietuva

zalias kampas nameliai Žiūrėti žemėlapyje

APMOKĖJIMAS

Gavėjas: Viktorija Žiliuk

Ats. Sąsk.: Paysera LT52 3500 0100 0607 6729

Rezervacijos mokestis (Užstatas) Suma 125 Eur.

Mokėjimo paskirtis: Nuomos data, namelio numeris.

TURITE KLAUSIMŲ?

Rezervuoti paslaugas bei sužinoti daugiau apie teikiamas paslaugas, galite siųsdami užklausą arba skambindami
tel. +370 661 60881

SUSITARIMAS dėl paslaugų teikimo (bendra dalis)

Mes, žemiau pasirašiusieji šį susitarimą dėl paslaugų teikimo Paslaugos teikėjas ir Paslaugos gavėjas, sudarėme šį paslaugų teikimo susitarimą ir susitarėme dėl sekančių dalykų:

 

I. SUSITARIMO DALYKAS

Paslaugos teikėjas, turintis teisę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, įsipareigoja teikti Paslaugos gavėjui numatyta susitarimo priede Nr.1 paslaugą, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja priimti suteiktą paslaugą ir atsiskaityti už ją šio susitarimo 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nustatyta tvarka bei terminais. Susitarimo priedas Nr.1 yra šio susitarimo neatskiriama dalis.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Paslaugos gavėjas šio Susitarimo pagrindu įsipareigoja:
2.1.1. Pateikti Paslaugos teikėjui asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba vairuotojo pažymejimas), kurio pagrindu ir bus surašomas šis susitarimas ir jo priedai;
2.1.2. Paslaugos gavėjas šio susitarimo pasirašymo metu, supranta ir įsipareigoja numatytam susitarimo Priede Nr.1 terminui priimti laikinai naudotis perduodamą turtą esama teritorijoje, kas ir yra priėmimo-perdavimo aktas. Gauti apyrašą su kiekvieno daikto piniginiu įvertinimu;
2.1.3. Paslaugos gavėjas turi išklausyti būtina sveikatos apsaugos bei naudojimosi esamais daiktais ( prietaisais ) teritorijoje instruktažą. Instruktažo pravedimą ir būtinos informacijos pateikimą, Paslaugos gavėjas, patvirtina savo parašu pasirašius susitarimo Priedą Nr. 1. Šiuo parašu Paslaugos gavėjas patvirtina, kad jis ir jo svečiai, pilnai patys atsako už galimus jų sveikatos sutrikimus, įskaitant ir mirties atveji, o taip pat už galima žalą padaryta valstybei, bei gamtai;
2.1.4. Pasibaigus, laikinojo naudojimosi turtu, terminui Paslaugos gavėjas privalo perduoti visą priimta turtą atgal Paslaugos teikėjui. Suistarimo priede Nr.1 daroma atitinkama atžyma „Priimta“. Gavus, susitarimo priede Nr. 1 atžymą „Priimta“ be jokių pastabų, yra laikoma, kad paslauga buvo suteikta pilnai, vėliau jokios pretenzijos paslaugos atlikimui nepriimamos;
2.1.5. Turto perdavimo Paslaugos teikėjui momentu nustačius, kad yra padaryta tam tikra žala turtui, Paslaugos gavėjas įsipareigoja dalyvauti nuostolių įvertinimo akto surašyme, kuri turi pasirašyti, arba pareikšti pagristus prieštaravimus. Pasirašius nuostolių įvertinimo aktą vėliau pretenzijos šiam dokumentui nepriimamos.
2.1.6. Sumokėti Paslaugos teikėjui šio Susitarimo 3. 1., 3. 2. ir 3. 3. punktuose numatytus mokėjimus, nustatyta tvarka;
2.1.7. Paslaugų gavėjas, sunaikinęs ar sugadinęs kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą ar atskirą jo dalį ar padaręs kitos žalos, įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Už padarytą materialinę žalą, Paslaugos gavėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka
2.1.8. Tais atvėjais, kai Paslaugų gavėjas vengia atsiskaityti su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę kreiptis į kitas institucijas dėl skolos išieškojimo, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja padengti visas su išieškojimu susijusias išlaidas;
2.2. Paslaugos teikėjas šio Susitarimo pagrindu įsipareigoja:
2.2.1. Visapusiškai, pilnai ir išsamiai organizuoti, ir vykdyti šio susitarimo priede Nr.1 numatyta paslaugą ;
2.2.2. Pateikti Paslaugos gavėjui prieš pasirašant šį susitarimą paslaugų kainoraštį;
2.2.3. Po šio susitarimo pasirašymo, perduoti Paslaugos gavėjui susitarimo priede Nr. 1 numatytam terminui laikinai naudotis ir pilnai materialiai atsakyti, t.y. iki susitarimo termino pabaigos, visų turtų esamu teritorijoje;
2.2.4. Pateikti patvirtinta perduodamo turto apyrašą su kiekvieno daikto piniginių įvertinimu ir jo stoviu;
2.2.5. Po numatyto termino laikinai naudotis pabaigos priimti iš Paslaugos gavėjo perduota turtą ir nenustačius defektų susitarimo priede Nr.1 uždėti atžymą «Priimta»;
2.2.6. Priėmimo-perdavimo laiku nustačius, kad Paslaugos gavėjo buvo sugadintas turtas, surašyti nuostolio įvertinimo aktą, kurį turi pasirašyti Paslaugos gavėjas, arba pateikti savo rašytinius prieštaravimus;
2.2.7. Remiantis užsakyta susitarimo priede Nr.1 paslauga pravesti butiną instruktažą. Po instruktažo pravedimo gauti iš Paslaugos gavėjo parašą (susitarimo priedas Nr. 1), kuriuo patvirtinama, kad instruktažas buvo pravestas ir Paslaugos gavėjui suteikta butina informacija su kuria jis sutinka, ir sutinka laikytis reikiamų reikalavimų.
2.2.8. Išrašyti sąskaita-faktūrą už suteiktas paslaugas, bei jei nustatyta, kad buvo sugadintas turtas, išrašyti sąskaitą-faktūrą nuostoliams padengti, vadovaujantis apyrašu ir nuostolių įvertinimo aktu;
2.2.9. Priimti pinigus pagal sąskaita-faktūrą, grynais arba pavedimu;

 

III. ŠALIŲ ATSISKAITYMAI

3.1. Paslaugos gavėjas per 2 dienas nuo sutarties pasiraįšymo Paslaugos teikėjui apmoka užstatą už turto rezervavimą ir paruošimą.Paslaugos gavėjui neatvykus užstatas yra negrąžinamas. Užstatas grąžinamas išvykstant po turto apžiūros.
3.2. Galutinis atsiskaitymas turi būti atliktas likus vienai dienai prieš atvykstant. Apmokėjimo dydis yra nustatomas susitarimo priede Nr.1
3.3. Turto apgadinimo atvejais Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikejui pagal surašyta nuostolių įvertinimo akta. Pinigai turi būti sumokėti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo išrašyto nuostolių įvertinimo akto.
3.4. Laiku neatsiskaitęs su Paslaugos teikėju, Paslaugos gavėjas moka 0,2 proc. ( dviejų dešimtųjų procento ) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tas liečia 3.2. ir 3. 3. punktus šio susitarimo.

 

IV. KONFIDENCIALUMAS

Paslaugos teikėjas tik įstatymo numatyta tvarka gali atskleisti gauta informacija teisėsaugos institucijoms.

 

V. SUSITARIMO GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

5.1. Susitarimo galiojimo terminas nustatytas susitarimo priede Nr.1.
5.2. Šis Susitarimas gali būti keičiamas ir/ar papildomas Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo raštišku susitarimu. Visi pasirašyti šio Susitarimo pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama ir sudėtine šio Susitarimo dalimi.
5.3. Šis Susitarimas gali būti nutrauktas Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo bendru sutarimu, įspėjus viena kitą raštu ne vėliau kaip prieš septynias dienas;
5.4. Šis Susitarimas gali būti nutrauktas vienašališkai, įspėjus viena kitą raštu ne vėliau kaip prieš septynias dienas, jeigu viena iš šalių nevykdo Susitarimo įsipareigojimų, kas yra patvirtinta dokumentaliai.
5.5. Paslaugos gavėjas privalo atsiskaityti su Paslaugos teikėju ir įvykdyti visus šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus net ir Susitarimui netekus galios.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi ginčai, kylantys tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo iš šio Susitarimo, sprendžiami derybų būdu, jei nepavyksta susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Paslaugos gavėjui ir Paslaugos teikėjui.